Қабылдау ережелері

                                                                                           МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ

  1. Магистратураға жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген тұлғалар қабылданады. Академия магистранттарының контингентін қалыптастыру келесі білім беру бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады:

Даярлау бағыты

Білім беру бағдарламалары тобының атауы

Білім беру бағдарламасының атауы

7М071  – Инженерия және инженерлік іс

М105– Авиациялық техника және технологиялар

Авиациялық техника және технологиялар (бейіндік, ғылыми-педагогикалық бағыт)

М106 – Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану (ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М113  – Көлік қызметтері

М151- Көлік қызметтері

Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану (бейіндік, ғылыми-педагогикалық бағыт)

2. Магистратураға тұлғаларды қабылдау кешенді тестілеу (бұдан әрі - КТ) нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

3. Магистратураға шетел азаматтарын қабылдау ақылы негізде, күнтізбелік жыл ішінде қабылдау комиссиясы өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезең басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады.

Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында айқындалады.

4. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар адамдарды қабылдағаннан кейін 1 (бірінші) академиялық оқу кезеңі ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен білім туралы құжаттарды тану рәсімінен өтеді.

5.  Шет тіліндегі құжаттар нотариус куәландырған қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасымен қоса ұсынылады.

6. Магистратураға түсушілер үшін қабылдау комиссиясы магистратураның білім беру бағдарламаларының таңдалған тобы мәселелері бойынша консультация беруді, КТ рәсімімен танысуды жүзеге асырады.

7. Магистратураға түсушілердің өтініштерін қабылдау Академияның қабылдау комиссиясымен және (немесе) ҚР БҒМ ҰТО ақпараттық жүйесі арқылы келесі мерзімдерде жүргізіледі:

1) күнтізбелік жылдың 01 маусымынан 15 шілдесіне дейін;

2) күнтізбелік жылдың 01-15 қарашасы аралығында.

8. Магистратураға КТ келесі мерзімде өткізіледі:

1) күнтізбелік жылдың 20 шілдесінен 10 тамызына дейін;

2) күнтізбелік жылдың 18 қарашасынан 11 желтоқсанына дейін.

9.  Магистратураға қабылдау келесі мерзімдерде жүргізіледі:

1) күнтізбелік жылдың 15 тамызынан 28 тамызына дейін;

2) күнтізбелік жылдың 26 желтоқсанынан 10 қаңтарына дейін.

10. Ғылыми-педагогикалық магистратураға түсуші тұлғалар КТ тапсырады, оған шет тілі бойынша тест (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз), білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша тест, оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдау бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тест кіреді.

11.  Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін бейінді магистратураға түсуші тұлғалар КТ тапсырады, оған білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша тест және оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдау бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тест кіреді.

12. КТ нәтижелері бойынша электрондық сертификат беріледі, ол ҚР БҒМ Ұлттық тестілеу орталығының сайтында расталады. КТ-ны тапсырған жылы оларды қайта тапсыруға жол берілмейді.

13. Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын бір халықаралық сертификаттары бар тұлғалар мынадай тілдер бойынша магистратураға КТ-ның ағылшын  тілі бойынша тестінен босатылады:

IELTS Academic (International English Language Testing System Academic), шекті балл - кемінде 6,0;

TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), шекті балл  - кемінде 60;

TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), шекті балл - кемінде 498.

Білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін құжаттарды тапсыру кезінде, сондай-ақ Академияға қабылдау кезінде ұсынылатын сертификаттардың түпнұсқалығын және қолданылу мерзімін Академияның қабылдау комиссиясы тексереді.

Осы тармақта көрсетілген шет тілі (ағылшын) бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттардың біреуі бар адамдарға республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін өтініш берген кезде, сондай-ақ Академияға ақылы негізде қабылданған кезде 50 балл есептеледі.

Мемлекеттік немесе ресми тілі ағылшын тілі болып табылатын елдерде шетелдік ЖЖОКБҰ аяқтаған және экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) мүше мемлекеттердің аккредиттеу органдарының тізіліміне және (немесе) қауымдастығына енгізілген шетелдік аккредиттеу органдарының мамандандырылған аккредитациясы бар тұлғалар 5 жыл ішінде оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратураға КТ тестілеуінің "Шет тілі" (ағылшын тілі) бөлімін тапсырудан босатылады.

14. Магистратураға түсушілер өтініште білім беру бағдарламаларының бір тобын және 3 (үш) ЖЖОКБҰ-ға дейін көрсетеді.

15. Ақылы негізде ғылыми-педагогикалық магистратураға тұлғаларды қабылдау КТ қорытындылары бойынша КТ үшін бағалаудың 150 балдық жүйесінің шкаласына сәйкес қазақ немесе орыс тілінде оқытатын магистратураға кемінде 75 балл, бұл ретте шет тілі бойынша кемінде 25 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс таңдау арқылы жүзеге асырылады 7 баллдан кем емес, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдаумен – 7 баллдан кем емес, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – 7 баллдан кем емес.

Ақылы негізде қазақ немесе орыс тілінде оқытатын бейіндік магистратураға тұлғаларды қабылдау КТ қорытындысы бойынша қазақ немесе орыс тілінде оқытатын бейіндік магистратураға КТ үшін бағалаудың 100 балдық жүйесінің шкаласына сәйкес жүзеге асырылады: кемінде 50 балл, бұл ретте оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша - кемінде 7 балл, КТ бойынша – кемінде 7 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейініне: бір дұрыс жауапты таңдау-кемінде 7 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдау - кемінде 7 балл.

16. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға конкурстық негізде КТ бойынша ең жоғары балл жинаған тұлғалар қабылданады:

1) ғылыми-педагогикалық магистратура үшін - кемінде 75 балл;

        2) оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін бейінді магистратура үшін - кемінде 50 балл.

17. Магистратураға түсуші тұлғалар келесі құжаттар тізімін ұсынады:

1) Академия Басқарма Төрағасы – Ректорының атына өтініш (еркін нысанда);

2) жоғары білім туралы құжат (түпнұсқа);

3) жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

4) 3x4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет;

5) № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген электрондық форматтағы 075-У нысанындағы медициналық анықтама.

Шектеу іс-шаралары жүзеге асырылған, төтенше жағдай енгізілген, белгілі бір аумақта әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда, осы іс-шаралардың алынуына қарай тікелей білім беру ұйымдарына медициналық анықтама ұсынылады;

6) шет тілі бойынша тест тапсырғаны туралы сертификат (болған жағдайда);

7) еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар адамдар үшін);

8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (олар болған жағдайда).

3), 7) және 8) тармақшаларда санамаланған құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелері ұсынылады, салыстырып тексерілгеннен кейін түпнұсқалары қайтарылады.

18. Құжаттарды қабылдағаннан кейін күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін/10 қантарға дейін Академия Басқарма Төрағасы - Ректорының оқуға түсушілерді қатарына қабылдау туралы бұйрығы шығарылады.

© 1995 - 2022 Академия Гражданской Авиации