Қабылдау ережелері

МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ

31. Магистратураға жоғары білімнің ББ меңгерген тұлғалар қабылданады. Академия магистранттарының контингентін қалыптастыру келесі ББ бойынша жүзеге асырылады:

Даярлау бағыты

ББТ атауы

ББ атауы

7М071  – Инженерия және инженерлік іс

М105– Авиациялық техника және технологиялар

Авиациялық техника және технологиялар (бейіндік, ғылыми-педагогикалық бағыт)

М106 – Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану (бейіндік, ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М113  – Көлік қызметтері

М151- Көлік қызметтері

Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану (бейіндік, ғылыми-педагогикалық бағыт)

32. Магистратураға тұлғаларды қабылдау КТ немесе түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

33. Магистратураға шетел азаматтарын қабылдау ақылы негізде, күнтізбелік жыл ішінде ҚК өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезең басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады.

Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде жоғары оқу орнынан кейінгі тегін білім алуы магистратура бағдарламалары бойынша стипендиялық бағдарламаны қоспағанда, ҚР халықаралық шарттарында айқындалады.

34. Мерзімді әскери қызмет өткергеннен кейін үш жыл ішінде бейінді магистратураға ақылы негізде мерзімді әскери қызмет өткерген адамдарды қабылдау ЖЖОКБҰ қабылдау комиссиялары күнтізбелік жыл ішінде өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша түсу емтихандарынсыз жүзеге асырылады. Бұл ретте мерзімді әскери қызмет өткерген азаматтарды қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезең басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады.

35.Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар адамдарды қабылдағаннан кейін 1 (бірінші) академиялық оқу кезеңі ішінде ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен білім туралы құжаттарды тану рәсімінен өтеді.

36.Шет тіліндегі құжаттар нотариус куәландырған қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасымен қоса ұсынылады.

37.Магистратураға түсушілер үшін ҚК магистратураның таңдалған ББТ мәселелері бойынша консультация беруді, КТ рәсімімен танысуды жүзеге асырады.

38.Магистратураға түсушілердің өтініштерін қабылдау Академияның ҚК және (немесе) ҰТО ақпараттық жүйесі арқылы келесі мерзімдерде жүргізіледі:

    1) күнтізбелік жылдың 01 маусымынан 08 шілдесіне дейін;

    2) күнтізбелік жылдың 28 қазанынан 10 қарашасына дейін.

IELTS, TOEFL IBT, DSH, TestDaF-Prufung, TFI, DELF, DALF, TCF шет тілін меңгергендігін растайтын халықаралық сертификаттары және стандартталған GRE тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаттары бар тұлғаларға КТ-ға электронды форматта және конкурсқа қатысу үшін өтініш берген кезде сертификат деректерін енгізу қажет.

 Жоғарыда көрсетілген сертификаттардың балдарын аудару РБ немесе ЖБ қаражаты есебінен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсқа қатысу үшін өтініш бергеннен кейін немесе ақылы негізде Академияға қабылданған кезде жүзеге асырылады.

39.Магистратураға КТ келесі мерзімде өткізіледі:

    1) күнтізбелік жылдың 20 шілдесінен 10 тамызына дейін;

    2) күнтізбелік жылдың 18 қарашасынан 11 желтоқсанына дейін.

40.Магистратураға қабылдау келесі мерзімдерде жүргізіледі:

    1) күнтізбелік жылдың 15 тамызынан 28 тамызына дейін;

    2) күнтізбелік жылдың 26 желтоқсанынан 10 қаңтарына дейін.

41.Ғылыми-педагогикалық магистратураға түсуші тұлғалар КТ тапсырады, оған шет тілі бойынша тест (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз), ББТ бейіні бойынша тест (3-қосымша), оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдау бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тест кіреді.

42. Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін бейінді магистратураға түсуші тұлғалар таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тестілеуден тұратын КТ тапсырады.

43. КТ ҰТО өткізіледі. КТ нәтижелері бойынша электрондық сертификат беріледі, ол ҰТО сайтында расталады. КТ-ны тапсырған жылы қайта тапсыруға жол берілмейді.

44.Магистратураға түсетін тұлғалар шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат болған кезде, ОҚҮҚ сәйкес балдарды ауыстыру шкаласына сәйкес аударыла отырып, шет тілі бөлімінен өз қалауымен босатылады.

М105 - Авиациялық техника және технологиялар және М106 Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану білім беру бағдарламаларының топтарына магистратураға түсетін тұлғалар ОҚҮҚ сәйкес балдарды ауыстыру шкаласына сәйкес GRE стандартталған тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты болған кезде оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін ғылыми-педагогикалық магистратуруға КТ оқуға дайындығын айқындауға арналған тесттен және шет тілі бөлімінен босатылады.

М105 - Авиациялық техника және технологиялар және М106 Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану білім беру бағдарламаларының топтарына магистратураға түсетін тұлғалар ОҚҮҚ сәйкес балдарды ауыстыру шкаласына сәйкес GRE стандартталған тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты болған кезде оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізілетін бейінді магистратуруға КТ оқуға дайындығын айқындауға арналған тесттен өз қалауымен босатылады.

45. Білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін құжаттарды тапсыру кезінде, сондай-ақ Академияға қабылдау кезінде ұсынылатын сертификаттардың түпнұсқалығын және қолданылу мерзімін Академияның ҚК тексереді.

46. Мемлекеттік немесе ресми тілі ағылшын тілі болып табылатын елдерде шетелдік ЖЖОКБҰ аяқтаған және экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) мүше мемлекеттердің аккредиттеу органдарының тізіліміне және (немесе) қауымдастығына енгізілген шетелдік аккредиттеу органдарының мамандандырылған аккредитациясы бар тұлғалар 5 жыл ішінде оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратураға КТ тестілеуінің "Шет тілі" (ағылшын тілі) бөлімін тапсырудан босатылады.

47. Магистратураға түсушілер өтініште ББ бір тобын және 3 (үш) ЖЖОКБҰ-ға дейін көрсетеді.

48.Ақылы негізде ғылыми-педагогикалық магистратураға тұлғаларды қабылдау КТ қорытындылары бойынша КТ үшін бағалаудың 150 балдық жүйесінің шкаласына сәйкес қазақ немесе орыс тілінде оқытатын магистратураға кемінде 75 балл, бұл ретте шет тілі бойынша кемінде 25 балл, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша кемінде 7 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бірінші бейінді пән бойынша кемінде 7 балл, екінші бейінді пән бойынша кемінде 7 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады. (4 – қосымша).

Ақылы негізде қазақ немесе орыс тілінде оқытатын бейіндік магистратураға тұлғаларды қабылдау КТ қорытындысы бойынша қазақ немесе орыс тілінде оқытатын бейіндік магистратураға КТ үшін бағалаудың 100 балдық жүйесінің шкаласына сәйкес жүзеге асырылады: кемінде 30 балл, бұл ретте ББТ бейіні бойынша: бірінші бейінді пән бойынша кемінде 7 балл, екінші бейінді пән бойынша кемінде 7 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады. (5-қосымша).

Бейінді магистратураға саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізіліміне, тиісті салалардағы азаматтық қызметшілері лауазымдарының тізіліміне сәйкес басшы лауазымында кемінде бес жыл өтілі бар немесе білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес мамандығы бойынша кемінде 10 жыл еңбек өтілі бар тұлғалар Академияның қабылдау комиссиялары өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша ақылы негізде қабылданады.

49.Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға конкурстық негізде КТ бойынша ең жоғары балл жинаған тұлғалар қабылданады:

    1) ғылыми-педагогикалық магистратура үшін кемінде 75 балл, бұл ретте шет тілі бойынша кемінде 25 балл, ББТ бейіні бойынша: бірінші бейінді пән бойынша кемінде 7 балл, екінші бейінді пән бойынша кемінде 7 балл, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша кемінде 7 балл;

    2) оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін бейінді магистратура үшін кемінде 30 балл, бұл ретте ББТ бейіні бойынша: бірінші бейінді пән бойынша кемінде 7 балл, екінші бейінді пән бойынша кемінде 7 балл.

50.Магистратураға түсуші тұлғалар келесі құжаттар тізімін ұсынады:

    1) Академия Ректорының атына өтініш (еркін нысанда);

    2) жоғары білім туралы құжат (түпнұсқа);

    3) жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

    4) 3x4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет;

    5) № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген электрондық форматтағы 075-У нысанындағы медициналық анықтама.

    Ескерту. Шектеу іс-шаралары жүзеге асырылған, төтенше жағдай енгізілген, белгілі бір аумақта әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда, осы іс-шаралардың алынуына қарай тікелей білім беру ұйымдарына медициналық анықтама ұсынылады;

    6) шет тілі бойынша тест тапсырғаны туралы сертификат (болған жағдайда):

ағылшын тілі: IELTS Academic - кемінде 6,0;

TOEFL IBT- кемінде 60;

    7) еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар адамдар үшін);

    8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (олар болған жағдайда).

Ескерту. 3), 6) және 7) тармақшаларда санамаланған құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелері ұсынылады, салыстырып тексерілгеннен кейін түпнұсқалары қайтарылады.

Оқуға түсушілерге құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған жағдайда ҚК құжаттарды қабылдаудан бас тартады.

51.Құжаттарды қабылдағаннан кейін 28 тамызға дейін/ 10 қаңтарға дейін Академия магистранттарының қатарына қабылдау туралы Ректордың бұйрығы шығарылады.

 

3 – қосымша

КТ бейіндік пәндері көрсетілген магистратураның ББТ

 

ББТ атауы

Бейіндік пәндер

1 бейіндік пән

2 бейіндік пән

М105– Авиациялық техника және технологиялар

Ұшу аппараттарының құрылымы

Авиациялық техниканың теориялық негіздері

М106 – Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

Ұшу аппараттарының құрылымы

Ұшу қауіпсіздігі  және авиациялық оқиғаларды тексеру

М151- Көлік қызметтері

Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі

Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

 

4-қосымша

Қазақ немесе орыс тілінде оқытатын ғылыми-педагогикалық магистратураға КТ арналған

150 балдық бағалау жүйесінің шкаласы

Тест түрі

Тапсырмалар формасы

Тапсыру тілі

Тесттер саны

Жалпы балл

Шекті балл

Шет тілі бойынша тест

Тыңдалым

Лексика-грамматикалық тест

Оқылым

Ағылшан / Неміс / Француз

50

50

25

Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

Бір дұрыс жауапты таңдау

Казақ / орыс

30

30

7

ББТ бейіні бойынша тест

Бірінші бейінді пән бойынша

Казақ / орыс

30

30

7

Екінші бейінді пән бойынша

Казақ / орыс

20

40

7

Барлығы

130

150

75

 

5-қосымша

Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін бейінді магистратурада білім алу үшін кешенді тестілеудің 70 балдық бағалау жүйесінің шкаласы

Тест түрі

Тапсырмалар формасы

Тапсыру тілі

Тесттер саны

Жалпы балл

Шекті балл

Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест

Бірінші бейінді пән бойынша

Қазақ/Орыс

30

30

7

Екінші бейінді пән бойынша

Қазақ/Орыс

20

40

7

Барлығы

50

70

30

© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы