Қабылдау ережелері

1.Докторантураға 8Д071 – Инженерия және инженерлік Іс бағыты шеңберінде D105 - Авиациялық техника және технологиялар білім беру бағдарламалары тобына "магистр" дәрежесі және кемінде 9 ай жұмыс өтілі бар Қазақстан Республикасының азаматтары мен шетелдік азаматтар қабылданады.

2. Докторантураға қабылдау білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

Шетелдік азаматтар мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде тегін оқуға арналған конкурсқа Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар мен келісімдерде көзделген жағдайларда ғана қатыса алады.

3.Шетелдік азаматтарды докторантураға қабылдау ақылы негізде, Академияның қабылдау комиссиясы күнтізбелік жыл ішінде өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезең басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады.

4.Шет тіліндегі құжаттар нотариат куәландырған қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасымен қоса ұсынылады.

5.Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар 1 (бірінші) академиялық оқу кезеңі ішінде адамдарды қабылдағаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен білім туралы құжаттарды тану рәсімінен өтеді.

6.Докторантураға түсушілер үшін қабылдау комиссиясы:

1) түсушілерге жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының таңдалған тобының мәселелері бойынша консультация береды, түсу емтиханының рәсімімен таныстырады;

        2) оқуға түсушілердің құжаттарын қабылдауды және тексеруді ұйымдастыруды қамтиды;

       3) білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханының өткізілуін ұйымдастыруды қамтиды.

7. Докторантураға түсушілердің өтініштерін қабылдау Академияның қабылдау комиссиясымен және (немесе) ҰТО ақпараттық жүйесі арқылы келесі мерзімдерде жүргізіледі:

1) күнтізбелік жылдың 3 шілдесінен 3 тамызына дейін;

        2) күнтізбелік жылдың 5-18 қарашасы аралығында.

8. Білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтихандары келесі мерзімдерде өткізіледі:

1) күнтізбелік жылдың 4 тамызынан 20 тамызына дейін;

        2) күнтізбелік жылдың 19 қарашасы мен 11 желтоқсаны аралығында жүзеге асырылады.

9.Құжаттарды тапсыру кезінде түсуші докторантураға түсу үшін 1 (бір) ЖОО-ны және 1 (бір) ББТ-ны таңдайды.

10.Докторантураға түсуші тұлғалар Академияның қабылдау комиссиясына келесі құжаттар топтамасын тапсырады:

1) Академия Басқарма Төрағасы – Ректорының атына өтініш (еркін нысанда);

        2) білімі туралы құжат (дипломның түпнұсқасы қосымшаларымен бірге);

        3) жеке басын куәландыратын құжат ( жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

       4) 3x4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет;

       5) №ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген электрондық форматтағы 075/у нысаны бойынша медициналық құжаттама. Шектеу іс-шаралары жүзеге асырылған, төтенше жағдай енгізілген, белгілі бір аумақта әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда, Академияға осы іс-шаралардың алынуына қарай тікелей медициналық анықтама ұсынылады;

      6) ағылшын тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат:

IELTS Academic (International English Language Testing System Academic) шекті балл – кемінде 5,5;

TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), шекті балл - кемінде 46;

TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), шекті балл - кемінде 453;

TOEFL ITP (test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm), шекті балл – кемінде 460.

7) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы (түпнұсқа) немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған еңбек қызметін растайтын өзге де құжат;

8) соңғы күнтізбелік 3 жылдағы ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (ғылыми жарияланымдар, зерттеулер жүргізу жоспары, эссе және басқа құжаттар).

6), 7) - тармақтарда санамаланған құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелері ұсынылады, салыстырып тексерілгеннен кейін түпнұсқалары өтініш берушіге қайтарылады.

Ұсынылған сертификаттардың түпнұсқалығын және қолданылу мерзімін Академияның қабылдау комиссиясы тексереді.

TOEFL IBT (Тest of English as a Foreign Language institutional Testing Program) сертификаты бар тұлғалар докторантураға түсу емтиханы басталғанға дейін ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеуді тапсырады.

Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеудің тест тапсырмаларының саны 100 сұрақты құрайды. Максималды балл-100 балл.

Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеу "рұқсат беру" немесе "жібермеу"нысанында бағаланады. "Рұқсат" бағасын алу үшін кемінде 75 балл жинау қажет.

ҰТО ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеуді білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған ұйымдарда өткізеді.

Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеуді тапсыру күні, уақыты және орны оқуға түсушілердің назарына олардың жеке кабинеті арқылы жеткізіледі.

Осы тармақта көрсетілген құжаттар тізбесі толық ұсынылмаған кезде қабылдау комиссиясы оқуға түсушілерден құжаттарды қабылдамайды.

Мемлекеттік немесе ресми тілі ағылшын тілі болып табылатын елдерде шетелдік ЖЖОКБҰ – ны аяқтаған және экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) мүше мемлекеттердің аккредиттеу органдарының тізіліміне және (немесе) қауымдастығына енгізілген шетелдік аккредиттеу органдарының мамандандырылған аккредиттеуі бар тұлғалар 5 жыл ішінде осы тармақта көрсетілген шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттарды ұсынбайды.

                                                                                                  ДОКТОРАНТУРАҒА ТҮСУ ЕМТИХАНЫН ӨТКІЗУ

11.Докторантураға түсу емтиханы қағаз немесе компьютерлік форматта өткізіледі.

Қабылдау емтиханы қағаз түрінде Академияда өткізіледі.

Компьютерлік форматтағы түсу емтиханы білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған ұйымдарда өткізіледі.

Оқуға түсу емтихандарын тапсыру күні, уақыты және орны оқуға түсушілердің назарына олардың жеке кабинеті арқылы жеткізіледі.

12.Докторантураға түсу емтиханы компьютерлік форматта мыналардан тұрады:

1) эссе жазу,

2) докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тест (ОДТ);

3) білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтарына жауаптар.

Қорытынды баға 6-қосымшаға сәйкес эссені бағалау, докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тест, білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтарына жауап нәтижелерін жинақтау арқылы алынған балдардың жиынтығын білдіреді.

Докторантураға түсу емтиханына 4 сағат бөлінеді.

Түсу емтиханының нәтижелері түсу емтихандары өткізілгеннен кейін келесі күні жарияланады.

Түсу емтиханының және (немесе) апелляцияға өтінішті қараудың нәтижелері бойынша (апелляцияға өтініш берген жағдайда) түсушіге электрондық сертификат беріледі, ол ҰТО сайтында жарияланады және түсушінің жеке кабинетіне жіберіледі.

Оқуға түсу емтиханының электрондық сертификаты ҰТО сайтында расталады.

4-20 тамыз аралығында өткізілген түсу емтиханының сертификаты ағымдағы күнтізбелік жылдың 1 желтоқсанына дейін жарамды.

18 қараша мен 11 желтоқсан аралығында өткізілген түсу емтиханының сертификаты келесі күнтізбелік жылдың 1 наурызына дейін жарамды.

13.Академия Ғылыми кеңеспен эссе тақырыптарын, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша сұрақтарды түсу емтихандары басталардан екі ай бұрын бекітеді және эссенің бекітілген тақырыптарын, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша сұрақтарды Академияның ресми сайтында орналастырады.

       14.Докторантураға түсу емтихандарын өткізу кезеңінде Академияда емтихан комиссиясы құрылады.

15.Білім беру бағдарламаларының тобы бойынша емтихан комиссиясы Академияның ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі немесе тиісті бейіні бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі бар профессорлық-оқытушылық құрамынан, Академия қызметкерлерінен құрылады. Емтихан комиссиясының құрамына апелляциялық комиссияның мүшелері кірмейді. Төрағаны көрсете отырып, емтихан комиссиясының құрамы Академия Басқарма Төрағасының –Ректорының бұйрығымен бекітіледі және білім беру саласындағы уәкілетті органға жіберіледі.

Академияның емтихан комиссиясы оқуға түсушінің жеке коды бойынша жұмыстарды тексереді және қарау нәтижелерін ақпараттық жүйе арқылы ҰТО-ға нәтижелерді одан әрі жариялау үшін жібереді.

Түсу емтиханының нәтижелері емтихан өткізілгеннен кейін келесі күні жарияланады.

                                                                                                             АПЕЛЛЯЦИЯ ӨТКІЗУ

16.Академияда түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлғалардың өтініштерін қарау үшін апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссияның төрағасы мен құрамы қабылдау комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітіледі. Апелляциялық комиссия докторантураға түсуші тұлғалардан емтихан материалдарының мазмұны және техникалық себептер бойынша өтініштерді қабылдайды және қарайды.

17.Докторантураға түсетін тұлғалардан апелляцияға берілетін өтініш апелляциялық комиссия төрағасының атына жеке және (немесе) ҰТО ақпараттық жүйесі арқылы беріледі.

Өтініштер докторантураға түсу емтиханының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады және Академияның апелляциялық комиссиясы өтініш берілген күннен бастап бір күн ішінде қарайды.

Докторантураға түсу емтиханының компьютерлік форматтағы апелляциясына өтініш келесі күні нәтижелер жарияланғаннан кейін сағат 13:00-ден 13:40-қа дейін білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын ұйым базасында қабылданады.

Докторантураға түсетін тұлғалардың тест тапсырмаларының мазмұны және докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тест блогының техникалық себептері бойынша апелляциясын Республикалық апелляциялық комиссия қарайды.

Техникалық себептер бойынша докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тест блогы бойынша апелляцияға өтінішті оқуға түсуші түсу емтиханын өткізу кезінде береді.

Техникалық себеп бойынша Апелляция нәтижесінде дұрыс жауапты анықтау мүмкін болмайтын тест тапсырмасы шартының фрагменті (мәтіндер, схемалар, суреттер, кестелер) болмаған жағдайда қаралады.

Апелляцияға берілген өтініште баяндалған нақты фактілер қарауға жатады.

Мазмұны бойынша компьютерлік форматта докторантураға түсу емтиханының апелляциясына 40 минут беріледі, оның ішінде:

1) докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тест блогы бойынша – 10 минут;

2) білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша эссе жазу және емтихан сұрақтарына жауап беру блогы бойынша – 30 минут.

Тест тапсырмаларының мазмұны бойынша Апелляция мынадай жағдайларда қаралады:

1) дұрыс жауап дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келмесе (дұрыс жауап нұсқасы көрсетіледі);

2) дұрыс жауап жоқ;

3) барлық ұсынылған нұсқалардан бір дұрыс жауапты таңдаумен тест тапсырмаларында біреуден артық дұрыс жауап бар (дұрыс жауаптардың барлық нұсқалары көрсетіледі);

4)тест тапсырмасы дұрыс құрастырылмаған.

Тест тапсырмаларын қайта қарау үшін мазмұны бойынша өтініш берген кезде оқуға түсуші дәлелді негіздемені (толық түсіндірме) көрсетеді.

Барлық тест тапсырмаларын қайта қарау бойынша апелляцияға берілетін өтініштер дәлелді негіздемені көрсетпей (толық түсіндірме, міндеттерді қадамдық шешу) қарауға жатпайды.

 Эссе жазу және білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтарына жауап беру нәтижелері бойынша апелляцияны Академияның апелляциялық комиссиясы жүргізеді.

18.Апелляциялық комиссия өтінішті қараған кезде апелляцияға берген тұлға жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады.

19.Апелляциялық комиссияның шешімдері комиссия мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссиялардың жұмысы төраға және комиссияның барлық мүшелері қол қойған хаттамамен ресімделеді.

                                                                                                ДОКТОРАНТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ

20.Тұлғаларды докторантураға ақылы негізде қабылдау шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат негізінде және докторантураның білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханының қорытындысы бойынша мүмкін болған 100 балдан кемінде 75 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады (6-қосымша).

       21.Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша докторантурада оқуға түсу емтиханы бойынша кемінде 75 балл жинаған тұлғалар конкурстық негізде қабылданады.

Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, докторантураға қабылдау кезінде басым құқық білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша түсу емтиханында ең жоғары баға алған тұлғаға беріледі. Содан соң эссе, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест балдары, білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес ғылыми жетістіктері: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде Clarivate Analytics компаниясының Web of science деректер базасының Journal Citation Reports деректері бойынша соңғы күнтізбелік 3 жылдағы 1, 2 квартильге кіретін рейтингтік ғылыми басылымдардағы жарияланымдар; ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер; ғылыми стипендияларды, гранттарды тағайындау туралы сертификаттар; ғылыми конференцияларға және конкурстарға қатысқаны үшін берілген грамоталар/дипломдар ескеріледі.

22.Құжаттарды қабылдағаннан кейін 28 тамызға дейін/ 10 қаңтарға дейін Академия докторанттары қатарына қабылдау туралы Басқарма Төрағасы - Ректордың бұйрығы шығарылады.

23.Докторантураға мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша игерілмеген орындар, оның ішінде нысаналы орындар күнтізбелік жылдың 5 қыркүйегіне дейін жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде ЖЖОКБҰ арасында одан әрі қайта бөлу үшін өтінім түрінде білім беру саласындағы уәкілетті органдарға қайтарылады.

24.Академия білім беру саласындағы уәкілетті органдарға күнтізбелік 10 күн ішінде қабылдауды ұйымдастыру және өткізу бойынша қорытынды есепті, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша магистратураға, докторантураға қабылдау туралы бұйрықтардың көшірмелерін ұсынады.

Докторантураға түсуге арналған эссе тақырыптары

 

© 1995 - 2022 Академия Гражданской Авиации